Date Event
22/01/2022 3:30 PM grow your flow: foundations (90 mins) [Bangsar] details
Fri1.14 Sat1.15 Sun1.16 Mon1.17 Tue1.18 Wed1.19 Thu1.20
Reformer Abs, Arms, Ass [Bangsar] liz t. 8:15 AM 50 mins
Reformer Align [Bangsar] liz t. 9:15 AM 50 mins
 
 
Reformer Align [Bangsar] liz t. 11:15 AM 50 mins
 
Reformer Abs, Arms, Ass [Bangsar] liz t. 7:30 PM 50 mins
Reformer Align [Bangsar] liz t. 8:30 PM 50 mins
 
Reformer Abs, Arms, Ass [Bangsar] liz t. 10:15 AM 50 mins
Reformer Align [Bangsar] liz t. 11:15 AM 50 mins
 
Reformer Align [Bangsar] Sliz t. 6:30 PM 50 mins
 
Reformer Align [Bangsar] liz t. 7:30 PM 50 mins
Reformer Abs, Arms, Ass [Bangsar] liz t. 8:30 PM 50 mins